Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre:

https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5fa66f1e-eac7-4d02-a064-b969bd49b4fb

   

Formuláre a tlačivá

Filter
Zobr. počet 
Názov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre OŠK Mojzesovo
Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Vzor tlačiva "Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti" pre FO
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti FO
Vzor tlačiva "Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti" pre PO
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti PO
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO - EUR
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre PO - EUR
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností III. oddiel
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností IV. oddiel
Poučenie k daňovému priznaniu
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia /pretláčanie/
Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku ,stavby/
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s §39a a 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5, 6 vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
   
© obec.mojzesovo.sk