Materská škola Vlnka

Kontakt:

Materská škola Vlnka:

941 04 Mojzesovo 505

Tel. : 0948 110 518

 

Materská škola Vlnka nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je obec Mojzesovo. Názov Vlnka nadväzuje na vnútroškolský projekt Ruka v ruke s prírodou. Škôlka má dve triedy: trieda starších detí - Rybky a trieda malých detí – Žabky (k 1. 9. 2018 bol celkový počet detí 39).

Zamestnanci:

    • Riaditeľka: Kveta Melichárková
    • Pedagogickí zamestnanci: Bc. Hana Stuchlá, Bc. Soňa Mariňáková (Materská dovolenka), Bc. Soňa Červená Jeseničová, Bc. Mária Kajanovičová
    • Školníčka: Lenka Podmanická
    • Pomocná kuchárka: Ľubica Holková

 Rada školy pri Materskej škole Vlnka:

Členovia:

- Kveta Melichárková

- Bc. Soňa Červená Jeseničová

- Lenka Podmanická

- Mária Hajnalová

- Ingrida Majtánová

- Ing. Jozef Čunderlík

Rada rodičovského združenia:

Predseda: Beata Pečimúthová

Členovia: Elena Turzová, Martina Buranská, Patrícia Hajnovičová

 

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole je rozpracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole a je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – Vodníček Vševedko.

 

 

 

   
© obec.mojzesovo.sk