Materská škola Vlnka

Kontakt:

Materská škola Vlnka:

941 04 Mojzesovo 505

Tel. : 0948 110 518

 

Materská škola Vlnka nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je obec Mojzesovo. Názov Vlnka nadväzuje na vnútroškolský projekt Ruka v ruke s prírodou. Škôlka má dve triedy: trieda starších detí - Rybky a trieda malých detí – Žabky (k 1. 9. 2017 bol celkový počet detí 43).

Zamestnanci:

    • Riaditeľka: Kveta Melichárková
    • Pedagogickí zamestnanci: Bc. Hana Stuchlá, Bc. Soňa Mariňáková, Bc. Soňa Červená Jeseničová, Bc. Mária Kajanovičová
    • Školníčka: Lenka Podmanická
    • Pomocná kuchárka: Katarína Šimonová

 Rada školy pri Materskej škole Vlnka:

Predseda: Anna Ligocká

Členovia:

- Bc. Soňa Červená Jeseničová

- Emília Mikulcová

- Ing. Lenka Záhorcová

- Ing. Jozef Čunderlík

Rada rodičovského združenia:

Predseda: Ing. Marianna Bartová

Členovia: Elena Turzová, Martina Buranská, Marcela Komáromyová, Patrícia Hajnovičová

 

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole je rozpracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole a je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – Vodníček Vševedko.

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2016/2017

 

 

   
© obec.mojzesovo.sk