Výzva

Obec Mojzesovo upozorňuje občanov, že dňom 30.11.2011 uplynul dátum, kedy mali byť uhradené miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Žiadame daňovníkov, aby si dôkladne preverili, či majú miestne dane, resp. poplatok za komunálne odpady uhradené v plnej výške podľa výmeru za rok 2011.

Vyzývame občanov, ktorí si nesplnili túto povinnosť, aby tak urobili bez zbytočného odkladu.

V prípade, že daňové nedoplatky a poplatky za KO nebudú uhradené, obec pristúpi k ich vymáhaniu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

   
© obec.mojzesovo.sk