Oznam

Obec Mojzesovo, zast. starostom obce Ing. Jozefom Čunderlíkom oznamuje, že má zámer odpredať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Mojzesovo, kat. územie Mojzesovo, vedené v KN u Správy katastra Nové Zámky, na LV č. 1, zamerané GP č. 49/2012 vypracovaným geodetom Ing. Petrom Moravčíkom, Maňa, Malá Maňa 159, overeným Správou katastra Nové Zámky, dňa 13.8.2012 pod číslom 799/12, pozemok diel číslo 29 o výmere 24 m2 v celosti odčlenený od parc. registra „C“ číslo 342/1 a pričlenený k novovytvorenej prc. registra „C“ číslo 82/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2, kupujúcim Emílii Laurovej, rod. Kajanovičová trvale bytom Mojzesovo 71 v spoluvlastníckom podiele ½-ica k celku Anne Laurovej, rod. Laurová trvale bytom Šurany, MDŽ 1839/22 v spoluvlastníckom podiele ½-ica k celku za kúpnu cenu vo výške 0,03 Eur/m2, čo spolu predstavuje 0,72 Eur.

   
© obec.mojzesovo.sk