Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Návrh VZN obce Mojzesovo 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 16.11.2017
Finančné limity na stravu v MŠ a ZŠ od 1.10.2017 30.08.2017
Oznam - Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 24.08.2017
Oznámenie o vyhlásení výzvy 22.05.2017
Návrh orientačného pomenovania ulíc v obci Mojzesovo 10.04.2017
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Mojzesovo č. 505 07.03.2017
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2017 09.01.2017
Oznámenie č. 176/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 09.12.2016
Oznámenie č. 175/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 09.12.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.12.2016 06.12.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.10.2016 10.10.2016
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA informuje 13.10.2016
Oznam - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 12.09.2016
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina 12.09.2016
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo - Programovacie obdobie 2015 -2023 07.06.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojzesovo o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo 10.03.2016
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 42/2016 18.02.2016
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 prieskumom trhu 12.02.2016
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 14/2016 27.01.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2015 15.12.2015
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 02.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 02.12.2015
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 3/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo 30.11.2015
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.11.2015
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo (Oznámenie 329/2013) 09.07.2015
   
© obec.mojzesovo.sk