Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOJZESOVO 2018 - 2022 - Návrh
Oznámenie - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Hľadáme vhodného pracovníka na pozíciu: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.01.2018
Návrh VZN č. 8/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
Návrh VZN č. 9/2017 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady
Návrh VZN obce Mojzesovo 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Finančné limity na stravu v MŠ a ZŠ od 1.10.2017
Oznam - Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznámenie o vyhlásení výzvy
Návrh orientačného pomenovania ulíc v obci Mojzesovo
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Mojzesovo č. 505
Oznámenie č. 176/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Oznámenie č. 175/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.12.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.10.2016
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA informuje
Oznam - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo - Programovacie obdobie 2015 -2023
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojzesovo o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 42/2016
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 prieskumom trhu
   
© obec.mojzesovo.sk