Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 3/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo 30.11.2015
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.11.2015
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo (Oznámenie 329/2013) 09.07.2015
Oznam - Predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a dverí na telocvični v Základnej škole Mojzesovo – Černík 19.12.2014
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2014 10.12.2014
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.11.2014
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 26.11.2014
Výsledky komunálnych volieb v Mojzesove zo dňa 15.11.2014 18.11.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Mojzesove 15.11.2014 30.09.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ v Mojzesove 15.11.2014 30.09.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014 11.09.2014
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 22.08.2014
Oznámenie č. 221/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 17.07.2014
Oznámenie č. 145/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 30.01.2014
Návrh Smernice pre verejné obstarávanie Obce Mojzesovo 21.11.2013
Oznam - Malá vodná elektráreň Šurany 23.09.2013
Oznam 10.09.2013
Návrh VZN o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo 20.08.2013
Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Mojzesovo 01.07.2013
Oznámenie č. 194/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 30.06.2013
Návrh VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Mojzesovo na úseku školstva 27.05.2013
Sadzobník správnych poplatkov 14.02.2013
Územný plán obce Černík - koncept riešenia a správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - žiadosť 17.10.2012
Návrh územného plánu obce Mojzesovo 16.10.2012
Územný plán obce Černík - oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu 26.07.2012
   
© obec.mojzesovo.sk