Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina 12.09.2016
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo - Programovacie obdobie 2015 -2023 07.06.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojzesovo o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo 02.03.2016
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 42/2016 18.02.2016
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 prieskumom trhu 12.02.2016
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 14/2016 27.01.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2015 15.12.2015
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 02.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 02.12.2015
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 3/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo 30.11.2015
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.11.2015
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo (Oznámenie 329/2013) 09.07.2015
Oznam - Predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a dverí na telocvični v Základnej škole Mojzesovo – Černík 19.12.2014
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2014 10.12.2014
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.11.2014
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 26.11.2014
Výsledky komunálnych volieb v Mojzesove zo dňa 15.11.2014 18.11.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Mojzesove 15.11.2014 30.09.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ v Mojzesove 15.11.2014 30.09.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014 11.09.2014
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 22.08.2014
Oznámenie č. 221/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 17.07.2014
Oznámenie č. 145/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 30.01.2014
Návrh Smernice pre verejné obstarávanie Obce Mojzesovo 21.11.2013
Oznam - Malá vodná elektráreň Šurany 23.09.2013
   
© obec.mojzesovo.sk