Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Oznam 10.09.2013
Návrh VZN o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo 20.08.2013
Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Mojzesovo 01.07.2013
Oznámenie č. 194/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 30.06.2013
Návrh VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Mojzesovo na úseku školstva 27.05.2013
Sadzobník správnych poplatkov 14.02.2013
Územný plán obce Černík - koncept riešenia a správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - žiadosť 17.10.2012
Návrh územného plánu obce Mojzesovo 16.10.2012
Územný plán obce Černík - oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu 26.07.2012
Územný plán obce Černík - oznámenie o strategickom dokumente 19.07.2012
Návrh VZN Obce Mojzesovo č. 5 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 23.05.2012
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo 12.04.2012
Harmonogram využitia školskej telocvične 16.01.2012
Rozpočet obce Mojzesovo 29.12.2011
Ponuka bytov občanom v obci 02.12.2011
Zverejnenie projektu pozemkových úprav 19.09.2011
Programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 - 2013 13.09.2011
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mojzesovo 08.03.2011
Ponuka na likvidáciu inertných a stavebných odpadov v kazete č.3, skládky odpadov v Michali nad Žitavou 07.03.2011
Všeobecné záväzné nariadenie o dotáciach v Mojzesove 21.02.2011
   
© obec.mojzesovo.sk