Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2015
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 3/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo (Oznámenie 329/2013)
Oznam - Predloženie cenovej ponuky na výmenu okien a dverí na telocvični v Základnej škole Mojzesovo – Černík
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2014
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017
Výsledky komunálnych volieb v Mojzesove zo dňa 15.11.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Mojzesove 15.11.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ v Mojzesove 15.11.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Oznámenie č. 221/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Oznámenie č. 145/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Návrh Smernice pre verejné obstarávanie Obce Mojzesovo
Oznam - Malá vodná elektráreň Šurany
Oznam
Návrh VZN o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo
Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Mojzesovo
Oznámenie č. 194/2013 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
Návrh VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Mojzesovo na úseku školstva
Sadzobník správnych poplatkov
   
© obec.mojzesovo.sk